A győri Vizuális Pedagógiai Műhely által készített
VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV bemutatása

(1997-99 NAT)

 

A Nemzeti Alaptanterv egyik kiemelt műveltségterülete a Vizuális kultúra.

A Vizuális kultúra tananyagtartalma teljesen más mint a hagyományos rajztanítás.

A Vizuális kultúra rendkívül sok új ismeretet, gyakorlatot foglal magába, melyre a rajztanárság nem készülhetett fel - sem a főiskolai, sem az egyetemi képzésben.

A megyénkben nagyon sok gazdag szakmai tapasztalattal rendelkező kiváló rajztanár, tanító dolgozik.

A megye vizuális szakemberei, a magukat győri Vizuális Pedagógiai Műhelynek nevező alkotócsoport tagjai a NAT célkitűzéseit és a legmodernebb elvárásokat is figyelembe véve egy olyan modern szemléletű tantervet készítettek, melybe beépítették tanítási gyakorlatuk eredményeit.

Olyan tantervet készítettek, melyben a felhasználóknak lehetőséget biztosítanak a helyi sajátosságok feldolgozására, megyénk népművészetének, képző- és iparművészetének átörökítésére, a hagyományok ápolására.

Meggyőződésük, hogy tantervük felhasználásával, felkészítésekkel minden pedagógus által megvalósítható, hatékony vizuális kultúra tanítás valósítható meg megyénkben.

Az alkotócsoport Győr-Moson-Sopron megye legkiválóbb szakembereiből, szaktekintélyeiből szerveződött.

Olyan pedagógusokból akik eddig is eredményes, hatékony munkát vállaltak a tanítási folyamatban, a megye tanítóinak, rajztanárainak felkészítésében, továbbképzésében.

Tankönyvek, tanítói, tanári kézikönyvek írói, minisztériumi tantárgyi programok, tantervek OKI-s profil tantervek készítői, lektorálói, szakírók; a rajztanítás, a vizuális kultúra gondozói, fejlesztői.

A bemutatott Vizuális kultúra tantervet a Győri Vizuális Műhely, Baranyai Zoltánné országos szakértő vezetésével készítette.

A tanterv kidolgozói:

Baranyai Zoltánné megyei szaktanácsadó, rajz-földrajz szakos tanár
Szabó Attila megyei listás szakértő, művészettörténész, tankönyvíró, rajz-biológia szakos tanár
Horváth Andrea megyei listás szakértő, magyar-néprajz tanár, etnográfus, népi kézműves
Ámon Andrásné megyei listás szakértő, rajz-magyar szakos tanár
Kissné Kostelec Éva megyei listás szakértő, tanító és rajztanár.

A VIZUÁLIS KULTÚRA című tantárgy itt közölt tanterve a Nemzeti Alaptanterv figyelembevételével készült 1-10 évfolyamra.

Ajánlott a következő iskolatípusok számára:
8 évfolyamos általános iskola
10 évfolyamos iskola

4-6- és 8 osztályos gimnázium.

A tanterv kerettanterv: tartalmazza az elsajátítandó tananyagot, ugyanakkor lehetőséget biztosít a tanári szabadságnak, a téma mélységi feldolgozására, a helyi lehetőségek figyelembevételére, az egyéni ötletek megvalósítására.

A tanterv bemutatása:

Az általunk összeállított tanterv a Nemzeti Alaptantervre épül.

Kidolgozottsága tantervi és témaszintű.

Magába foglalja a VIZUÁLIS KULTÚRA, a MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET teljes műveltségtartalmát.

Épít a TERMÉSZET- és TÁRSADALOMISMERET tananyagtartalmára, segíti a természetben és a társadalomban való eligazodást, felhasználja, ugyanakkor gazdagítja a róluk szerzett tapasztalatokat.

A kronologikus művészettörténet párhuzamosan halad a TÖRTÉNELEM, IRODALOM, ÉNEK-ZENE, TÁNC- és DRÁMA tanításával. Mivel a művészetek műveltségterület tananyagtartalmában, céljaiban, feladataiban, követelményeiben sok az azonosság, széleskörű koncentrációs lehetőséget kínál. Mindegyik részműveltség terület törekedik a művészetek iránti nyitottság, az esztétikai élményképesség kialakítására, a műalkotások megszerettetésére, értelmi, érzelmi ráhatással a személyiség fejlesztésére.

Elősegíti a TÁNC ÉS DRÁMA területén belül megjelenő igényes bábkészítő tevékenység megvalósulását, a HÁZTARTÁSTAN- ruházkodás, lakás, lakókörnyezet- tananyagának feldolgozását.

Mivel a NAT-ban a Vizuális kultúra vizuális kommunikáció című témája magába foglalja a Technika műveltségterület modellezés témakörét, az általunk összeállított tanterv lehetőséget biztosít a fenti átfedések kiküszöbölésére, a megfogalmazott tananyagtartalmak igényes megvalósítására.

A kereszttantervek követelményei közül az általunk kidolgozott tanterv foglalkozik népünk vizuális kultúrájának örökségeivel, a hagyományos népi kultúra értékeivel, az otthon, a szülőföld jellegzetességeivel, az európai és az egyetemes kultúra, a vizuális kultúra értékeivel, a különböző szokások (életmód, kultúra, vallás), hagyományok iránti nyitottság kialakulásával, a környezet harmonikus életvitellel, szokásrendszerrel, a környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulás létrehozásával, a képi nyelv segítségével történő ismeret- és tapasztalatszerzéssel, információközléssel, a megtapasztalva- látva-lerajzolva tanulással, a cselekvéssel, alkotással való képességfejlesztéssel, valamint az önismeret kialakításával, a képességek feltárásával elősegített helyes pályaorientációval.

Az általunk készített tanterv a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve két nagy blokkra tagolódik.

1–6 osztályban a prepubertás korig a tananyag a természet és az ember összefonódásának vizsgálatára épül.

1. osztályban a környező világról való sokrétű ismeret- és tapasztalatszerzéssel indul, majd osztályonkénti konkrét területek megismerése után 6. osztályban visszakanyarodik egy átfogóbb, magasabb szintű globális szemlélethez.

7–10 osztályig terjedő szakaszban a serdülőkor igényeihez, érdeklődési köréhez igazodva az ember és társadalom viszonyának problematikáját tárgyalja. Foglalkozik a fejlődéssel, a mikro- és makro világgal valamint a kronológiával.

Elősegíti a nem vizuális ismeretek, a gondolatok, érzelmek, fogalmak láthatóvá tételét.

Feltárja a tér-idő-mozgás vizuális megjelenítésének lehetőségeit.

Lehetővé teszi:

– az ábrázolási konvenciók, a műszaki-tudományos ábrázolás valamint a modell- és makett készítés
   elsajátítását
– a kor és műalkotás közötti összefüggések megértését, a művészettörténet nagy stíluskorszakainak
   megismerését
– a tömegkommunikáció sajátosságainak, formáinak felismerését
– a mozgóképkultúra területeinek feltárását, a film kifejező eszközeinek megértését.

A vizuális kultúra tanterve átlagos képességű gyerekekre íródott, 1–10 osztályig minden iskolatípusban használható.

Az általunk kidolgozott VIZUÁLIS KULTÚRA tantárgy témakörei osztályonkénti lebontásban a következők:

1. o. A látható világ, a közvetlen környezet
2. o. Az élő természet
3. o. Az élettelen természet
4. o. A tárgyi világ
5. o. Az épített környezet
6. o. A lakóhely, életmód, hagyomány
7. o. A fejlődés, kronológia
8. o. A fejlődés, kronológia
9. o. A mikro- és makro-világ
10. o. Az ember

Tantervünk fő törekvése a tantárgyakra, műveltségterületekre tagolt ismeretek, készségek, képességek célirányos összevonása, egységbe szervezése - a világot egységben és összefüggésben látó, arról egységben gondolkodó világkép kialakítása, olyan szemlélet létrehozása, mely elősegíti a természet, a mesterséges környezet, a társadalom és a szellemi szféra harmonikus kapcsolatát.

Hozzájárul az értelmi, érzelmi, esztétikai, erkölcsi neveléshez, sokrétűségével biztosítja az alapvető ismereteket, a ráépítés, a továbblépés lehetőségét.

Játékos, felfedező jellegű tevékenységrendszerével fejleszti az önálló ismeretszerzés, tanulás képességét, segíti az önművelés igényének kialakítását. Tantervünk az elméleti és gyakorlati ismeretszerzés mellett sokrétű technikai és manuális tevékenység elsajátítására nyújt lehetőséget, komplex szemléletet tár fel tanulónak, pedagógusnak egyaránt.

Programunk sajátossága, hogy jelentős hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok, a néprajzi ismeretek oktatására, ápolására.

Az általános ismeretnyújtás mellett tág teret biztosít a közvetlen környezet, a lakóhely kultúrájának beépítésére, valamint lehetőséget nyújt más kultúrák tanulmányozására is.

A hagyományos kultúra és értékrend bemutatása elősegíti a humános értékeket védő magatartás, a közösségi érzés, az empátia és a tolerancia kialakulását, fejlesztését.

Tantárgyunk négy fontos területet foglal magába:


1. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ, MODELLEZÉS (objektív vizuális közlések)
2. VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK, MÉDIÁK
3. NÉPHAGYOMÁNY, KÉZMŰVESSÉG
4. ÖNKIFEJEZÉS – ALKOTÁS (szubjektív vizuális közlések)


A vizuális nyelv elemeinek oktatása beépül a vizuális kommunikáció, vizuális művészetek, önkifejezés-alkotás részterületek tartalmába.

A környezetkultúra és tárgytervezés oktatása beépül a néphagyomány, kézművesség tananyagtartalmába.

A négy terület jellemzői:

A VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ, MODELLEZÉS részterület feladata az objektív vizuális közlésmód elsajátíttatása. Vizuális analízisek és közérthető vizuális közlések segítségével járul hozzá a vizuális információk megértéséhez, használatához. Tervezetünkben e terület foglalja magába a technika modellezés tananyagtartalmát is.

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK, MÉDIÁK terület fő feladata a művészi tükrözés, és annak életformáló jelentésének bemutatása. Fő témája a képzőművészeti ágak, műfajok megismertetése, a művészettörténet kronologikus sorrendben való áttekintése, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret tananyagtartalmának megvalósítása.

A NÉPHAGYOMÁNY, KÉZMŰVESSÉG részterület tanításának feladata népünk múltjának, a magyar néphagyománynak feltárása, ezáltal a szülőföld, a haza szeretetének, megbecsülésének elmélyítése. Programunkban a szellemi hagyományokra alapozva jelentősebb hangsúlyt fektetünk a népi tárgykultúra, a népművészet oktatására.

Az ÖNKIFEJEZÉS – ALKOTÁS részterület teszi lehetővé a vizuális kommunikáció és modellezés, a hagyományőrzés, a műalkotás elemzés által szerzett ismeretek képi-plasztikai feldolgozását, a látványok, jelenségek, gondolatok, érzelmek alkotó jellegű megjelenítését. Elősegíti a kreativitás kialakítását, a manuális képességek fejlesztését.

A tantervi szinten a tananyagot a témák felsorolásával, témaszinten a tevékenységek jelölésével adjuk meg.

A Vizuális Pedagógiai Műhely korábbi NAT-ra épülő, kerettanterv előtti tanmenetei továbbra is gazdag ötlettárként hasznosíthatók.

A VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERVE, TEMATIKUS TANMENETE (NAT) 1. ÉVFOLYAM számára -,
A VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERVE, TEMATIKUS TANMENETE (NAT) 2. ÉVFOLYAM számára -,
A VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERVE, TEMATIKUS TANMENETE (NAT) 4. ÉVFOLYAM számára -,
A VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERVE, TEMATIKUS TANMENETE (NAT) 5. ÉVFOLYAM számára -,
A VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERVE, TEMATIKUS TANMENETE (NAT) 7. ÉVFOLYAM számára -,

című teljes tanmenet a VIZUÁLIS PEDAGÓGIAI MŰHELY honlapjáról ingyenesen letölthetők - (8-8 oldal képanyag nélkül)

http://www.vpm.hu/download.htm


(Ezek a kötetek nyomtatott formában már nem kaphatóak)

A többi évfolyam számára készült NAT-os tanmenetek (1997-99) nyomtatott változatai 246.- Ft-os áron még megrendelhetőek a lenti címeken.

A fenti NAT-os kiadványok CD-ROM-on is megrendelhetőek az alábbi formában: (762.- Ft/CD-ROM)

*A VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERVE, TEMATIKUS TANMENETE (NAT) 1., 2., 3., 4. ÉVFOLYAM számára c. tanítói segédletet CD-ROM-on egybeszerkesztve;
*A VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERVE, TEMATIKUS TANMENETE (NAT) 5., 6., 7., 8. ÉVFOLYAM számára c. tanári segédletet CD-ROM-on egybeszerkesztve;
*A VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERVE, TEMATIKUS TANMENETE (NAT) 9., 10. ÉVFOLYAM számára c. tanári segédletet CD-ROM-on egybeszerkesztve;
*A VIZUÁLIS KULTÚRA 1-10 ÉVFOLYAMOS TANTERVE (NAT) c. segédlet.

"Vizuális Pedagógiai Műhely" BT.
(Baranyai Attila)
8263 Badacsonytördemic, Római út 84.
Fax: 87/431-050

 E-mail: vpm@vpm.hu

 HP: http://www.vpm.hu

 megrendelőlap (word97 doc)

Baranyai Zoltánné
a művészeti nevelés
országos szakértője,
vizsgaelnök